Catastrophic floods in Serbia

Serbia has not seen such a disaster since the war in 1999. Please help the Serbian people with donations. Србија није видела овакву катастрофу од рата 1999. Молим вас помозите српском народу донацијом. Photo by Dado Ruvic, Reuters.

Serbia has not seen such a disaster since the war in 1999. Please help the Serbian people with donations.  Србија није видела овакву катастрофу од рата 1999. Молим вас помозите српском народу донацијом. Photo by Dado Ruvic, Reuters.

На српском испод, norsk på bunnen. The situation in Serbia is dramatic, and they have never experienced worse floods. People are losing their homes, and the damage to infrastructure is like a war. Many are sharing pictures and prayers, but in this situation, I believe the most efficient is to donate to the official accounts set up by the Serbian government.

The government has professionals that will know what are the greatest needs. Here you can give with an international Swift transfer, but unfortunately it is not possible to donate with a Visa or Mastercard. However, the victims deserve that you spend five minutes extra for an international transfer.

The assistance to those in need can be paid to the dinar account 840-3546721-89, purpose of payment: removal of consequences of the emergency situation – floods. For instructions how to transfer EUR and USD, look at the bottom.

If you have access to a Norwegian bank account, you can transfer Norwegian kroner to my account 9713.22.99483 in Skandiabanken, and I will make sure that the government received the equivalent amount in RSD without any delay. Please send me an email to kristian.kahrs@gmail.com if you choose this option.

However, if you would like to donate with a card, the Novak Đoković Foundation is a good opportunity. Novak has never forgotten where he came from, and he has showed that he has a great heart.

Of course, I see that the government calls for volunteers, and I might go, but at the moment I am more efficient in sharing information to the world and showing others how to get involved and to help.

Today, the Norwegian embassy in Belgrade and the Norwegian Association – Serbia had planned a big celebration of the 200th anniversary of the Norwegian constitution, but when the country we love is in the most desperate situation since the war in 1999, it would not be appropriate to celebrate with games for the children and a happy speeches. I am glad that the May 17 Committee made this decision.

Below you can see the speech made by Norwegian ambassador Nils Ragnar Kamsvåg, speaking a bit about the constitution and why it was appropriate to cancel the celebration.

Катастрофална поплава у Србији

Ситуација у Србији је драматична, Србија никада није доживела гору поплаву у историји. Људи су изгубили њихове куће, а оштећена инфраструктура наликује ратној ситуацији. Многи размењују слике и молитве, али у оваквој ситуацији, верујем да је најефикаснији начин да се донирају средства на званичан рачун који је објавила Влада Републике Србије.

Влада има професионалце који који знају које су неопходне потребе. Уплату можете извршити преко међународног СВИФТ трансфера, али нажалост није могуће уплате вршити преко ВИСА или МАСТЕРКАРД.

Било како било, погођени заслужују да потрошите 5 минута више за међународни трансфер.

Уплате можете вршити на динарски рачун број 840-3546721-89, сврха уплате је уклањање последица у ванредној ситуацији – поплава.

Инструкије како да извршите трансфер из ЕУР и УСД погледајте доле.

Уколико имате норвешки рачун, можете извршити трансфер на мој рачун број 9713.22.99483 у Скандиабанк, а ја ћу обезбедити да Влада Србије добије средства у динарима без застоја.

Молим Вас да ми пошаљете маил на kristian.kahrs@gmail.com уколико се одлучите на овај начин.

Наравно, видим да Влада тражи волонтере, можда ћу и отићи, али сматрам да сам ефикаснији ако делим информације свету и покушам да позовем остале да се укључе у акцију.

Данас Норвешка амбасада у Београду и Норвешка асоцијација у Србији је планирала велику прославу 200 годишњице норвешке државности, али када је земља коју волимо у веома тешкој ситуацији од рата 1999 године, не би било прикладно да се та прослава одржи. Драго ми је да је комитет донео такву одлуку.

Горе можете видети говор Норвешког амбасадора Нилса Рагнар Камсвога, говор о конституисању и отоме зашто је потребно отказати прославу.

Katastrofal flom i Serbia

Situasjonen i Serbia er dramatisk, og de har aldri opplevd en verre flom.  Folk mister sine hjem, og skaden på infrastrukturen er som i en krig. Mange deler bilder og bønner, men i denne situasjonen tror jeg det mest effektive er å gi penger direkte til den offisielle kontoen som er satt opp av den serbiske regjeringen.

Her har de profesjonelle som vet hvor behovene er mest pressende, og du kan gi via en SWIFT-overføring som beskrevet i bunnen av denne eposten.

I dag har jeg vært i på postkontoret og overført 47000 serbiske dinarer, drøye 3350 kroner til den offisielle kontoen for de flomrammede.

I dag, 20. mai, har jeg vært i på postkontoret og overført 47000 serbiske dinarer, drøye 3350 kroner til den offisielle kontoen for de flomrammede.

Men hvis dere stoler på meg, kan dere også bruke min konto i Skandiabanken, og hvis dere setter inn pengene på konto 9713.22.99483, skal jeg sørge for at de kommer på kontoen regjeringen har satt opp uten forsinkelser. Det geniale med Skandiabanken er at de ikke tar noen gebyrer, og da kan jeg umiddelbart gi det tilsvarende beløpet i serbiske dinarer som dere setter inn av norske kroner på kontoen min. Hvis dere bruker dette alternativet, vær så snill å sende en epost til kristian.kahrs@gmail.com og fortell meg hvor mye dere har satt inn.

Og hvis dere mener en organisasjon som Røde Kors er bedre egnet til å hjelpe, har de satt opp en egen hjelpeaksjon, Flomkatastrofen i Serbia hvor det er enkelt å gi med kort.

Jeg hadde gledet meg til denne dagen i lang tid, og den norske ambassaden i Beograd sammen med den norske foreningen i Serbia hadde planlagt en stor feiring av 200-årsjubileet av grunnloven. Men når landet vi er glad i er i den mest desperate situasjonen siden krigen i 1999, ville det ikke være passende å feire med 17. mai-tog, leker for barna og glade taler. Jeg er takknemlig for at 17. mai- komiteen fattet denne beslutningen, og vi hadde kun en enkel frokost i ambassadørens residens.

Her kan du se talen som Ambassadør Nils Ragnar Kamsvåg holdt. Han snakket om grunnloven og hvorfor det ikke var passende å feire 17. mai som vi hadde planlagt.

Med vennlig hilsen og varme hilsener fra Beograd

PAYMENT INSTRUCTIONS – USD
SWIFT MESSAGE FIN 103

Field 32A: Value date – currency-amount
Field 50K: Ordering customer
Field 56A,
intermediary
BKTRUS33
Field 57A
Account with bank
/04415465
NBSRRSBG
Field 59
Beneficiary
 /RS35908504619019323080
Ministarstvo Finansija Uprava za Trezor
Field 70 Details of payment

PAYMENT ISTRUCTIONS – EUR
SWIFT MESSAGE FIN 103

Field 32A: value date-currency-amount
Field 50K: ordering customer
Field 56A,
intermediary
DEUTDEFF
Field 57A
Account with bank
 /DE20500700100935930800
NBSRRSBG
Field 59
Beneficiary
 /RS35908504619019323080
Ministarstvo Finansija Uprava za Trezor
Field 70 Details of payment