Косово је срце Србије

Као што можда знате, ја сам парламентарни кандидат Демократа и члан централног одбора ове странке. Ако будем изабран, предложитћу повлачење норвешког признање Косова и заменити амбасадора Норвешке у Приштини отправником послова.

Као што можда знате, ја сам парламентарни кандидат Демократа и члан централног одбора ове странке. Ако будем изабран, предложитћу повлачење норвешког признање Косова и заменити амбасадора Норвешке у Приштини отправником послова.

Браћо и сестре, Помаже Бог!

English below. Косово је срце Србије, да, могу то са сигурношћу да кажем, Косово је срце Србије!

Драго ми је што могу да објавим да моја странка, Демократе у Норвешкој, која ће бити у трци на норвешким парламентарним изборима у септембру, не подржава рат НАТО алијансе против Југославије.

У нашем програму, констатујемо следеће у вези са Косовом:

Норвешка је такође учествовала у рату НАТО-а у бившој Југославији током 1990-их. Аспекти овог рата се доводе у питање, и стога Демократе не подржавају да Косово буде отцепљено од Србије, као ни да буде издвојено у виду независне Исламске државе.

Као што можда знате, ја сам парламентарни кандидат Демократа и члан централног одбора ове странке. Ако будем изабран, предложитћу повлачење норвешког признање Косова и заменити амбасадора Норвешке у Приштини отправником послова.

Да бих био изабран из округа Јужни Тренделаг, требаће ми 11.500 гласова, и зато апелујем на српске родољубе широм света да буду моји сарадници. Борба за Косово је део веће борбе. Заједно са другим национално-конзервативним странкама широм Европе желимо да уништимо антидемократске структуре ЕУ. Желимо да преузмемо власт од неизабране бриселске елите и да је вратимо народу.

Надамо се да ће се родољуби у Србији тек пробудити и рећи НЕ Европској унији, али у овом тренутку они који желе да бране национални суверенитет Србије су мањина у скупштини. Зато се надам да ће српске патриоте следити примере других партија у Европи, у борби за националну демократију. Алтернатива овоме је да се дозволи нашим политичарима да буду робови Брисела са дебелом платом и црним лимузинама са возачем.

Демократе су такође странка са искреним ставом према исламу. Желимо да ограничимо миграције из исламских култура у Европу, колико год је то могуће, јер ислам није у сагласности са било којим обликом толеранције према женама и припадницима мањина.

Одушевљени смо због напретка који видимо код наших братских партија у Европи, и због тога што би Партија за слободу (PVV) Герта Вилдерса могла постати највећа партија у холандском парламенту након избора 15. марта.

Многи Срби мисле да је борба за Косово изгубљена, али Европа се драстично мења. Елите које су започеле ратове против Југославије и других земаља бивају уздрмане из темеља, а надам се да ће Доналд Трамп успети да добије битку против неоконзервативних ратних хушкача и војно-индустријског комплекса државе у држави.

ЕУ је на ивици потпуног колапса, а након тога може да наступи нова подела карата за Косово. Не знам шта би могло бити решење, али ако будем изабран у норвешки парламент, моћи ћу да изнесем ово питање на расправу.

У овом тренутку сам се одрекао много тога да бих се борио за место у норвешком парламенту. Све што радим је добровољно и за то не примам плату. Чак сам се преселио да живим код мајке. Норвешки парламентарни избори су 11. септембра, и пре тога бих желео да дистрибуирам изборни материјал широм Јужног Тренделага, и да посетим све општине. Такође би било добро имати и нешто новца за рекламирање.

Али пре свега желим да ова кампања не буде само за мене. Због тога бих желео да донирам 10 посто од свих донација организацији Срби за Србе, која ради одличан посао на Косову и Метохији.

Ако бисте желели да донирате, молим вас да посетите SorrySerbia.com/donate.

Мој добар пријатељ Душан Исаиловић, Србин који савршено влада норвешким језиком, је свесрдно пристао да буде српски уредник мојих билтена. Он ће преводити билтене које пишем на норвешком и прилагодити их српском окружењу. Надам се да ће ово за вас бити интересантно.

Ажурирано 12. маја 2017: Нећу примати донације  страних (не-норвешких) држављана како не бих кршио норвешке изборне законе.

Живели!

Кристиан

Brothers and sisters, Помаже Бог!

Косово је срце Србије, yes, I can confidently state, Косово је срце Србије!

I am happy to announce that my party, the Democrats in Norway, a party running in the Norwegian parliamentary elections in September, does not support NATO’s war against Yugoslavia.

In our program, we state the following about Kosovo:

Norway was also involved in NATO’s war in the former Yugoslavia in the 1990s. Questions has been raised about aspects of this war, and therefore, the Democrats do not support that Kosovo should be annexed from Serbia, and separated as an independent Islamic state.

As you may know, I am a parliamentary candidate for the Democrats and also a member of the central board of the Democrats. If elected I will propose to withdraw the Norwegian recognition of Kosovo and replace the Norwegian ambassador in Priština with a Chargé d’affaires.

To be elected from the county of Sør-Trøndelag, I will need 11,500 votes, and therefore I am appealing to Serbian patriots around the world to be my partners. The Kosovo struggle is a part of a larger battle. Together with other national conservative parties around Europe, we want to destroy anti-democratic EU structures. We want to take the power from unelected Brussels elites and give it back to the people.

Hopefully, patriots in Serbia will wake up to say no to the European Union, but at the moment those who want to defend Serbia’s national sovereignty are a minority in the parliament. Therefore I hope Serbian patriots will take the examples of other parties in Europe to fight for the national democracy. The alternative is to allow our politicians to be slaves of Brussels with a fat salary and a black limousine with a chauffeur

The Democrats is also a party with an honest attitude to Islam. We want to limit the migration from Islamic cultures to Europe as much as possible because Islam is not compatible with democracy and the freedom for women and minorities.

Here we are excited about the progress we see with our European sister parties, and we are excited that Geert Wilders’ Freedom Party could become the biggest party in the Dutch parliament after the elections on March 15.

Many Serbs think the battle for Kosovo is lost, but Europe is changing dramatically. The elites starting the wars against Yugoslavia and other countries are shaking in their foundations, and hopefully Donald J. Trump will be able to win the battle against the neocon warmongers and the deep state military industrial complex.

The EU is on the verge of a total collapse, and then cards can be dealt again for Kosovo. I don’t know what the solution could be, but if I am elected to the Norwegian parliament, I will be able to set the agenda for the debate.

At the moment, I have forsaken a lot to fight for a seat in the Norwegian parliament. Everything I do is voluntary, and I have no salary. I even moved back to my mother. The Norwegian parliamentary election is on Sept. 11, and before that, I’d like to distribute election material all over Sør-Trøndelag, and I would like to visit all the municipalities. It would also be good to have money for advertising.

But I want this campaign to be about more than me. Therefore, I would like to donate 10 percent of all donations to the organization Serbs for Serbians. They do a fantastic job in Kosovo and Metohija.

If you would like to donate, please visit SorrySerbia.com/donate. For those who donate, I can promise you lunch in the Norwegian parliament if I win a seat 🙂

My good friend Dušan Isailović, a Serbian with a perfect command of Norwegian, has graciously agreed to become the Serbian editor of my newsletters. He will translate newsletters I write in Norwegian and adapt them to a Serbian setting. I hope you w.ill find this interesting.

Update May 12, 2017: I will not receive donations from non-Norwegian citizens not to be in conflict with Norwegian election laws.

 

Cheers

Kristian